Teknik borç nedir, neden bırakılır?

Teknik Borç (Technical Debt), temel olarak yazılım geliştirirken, ideal olduğunu düşündüğümüz ancak ciddi efor/zaman alacak yöntemler yerine basit ama çok daha hızlı sonuca ulaşabileceklerimizi tercih etmek olarak özetlenebilir.

Günümüzde müşteri ihtiyaçlarının, taleplerinin anlaşılmasından, geliştirmelerinin tamamlanıp üretim ortamında kullanıma sunulmasına kadar geçen sürenin olabildiğince kısa tutulması, ürünlerin yaşam döngüsünde kritik öneme sahip. Bu anlamda yeni bir özellik geliştirirken en ideal tasarımla, yöntemle ilerlemek üretim ortamına çıkışı örneğin 2 hafta öteleyecekse, bunun yerine 3–4 günde tamamlanabilecek bir yol tercih edilebilir.

Burada konu neredeyse tamamen bir taraftan alıp diğer tarafa verme (trade-off) meselesiyle doğrudan bağlantılı. “Hem en ideal tasarımı yapalım ve uygulayalım, hem…

KEMAL ELÇİ

Software Architect

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store